Poslanie a ciele  pozemkového spoločenstva Čirč

 

Poslaním PS je zachovanie a zveľaďovanie lesného majetku  obce Čirč pri rešpektovaní zásad trvalo udržateľného hospodárenia.

 Krédom  lesníckej  činnosti je dosahovanie maximálnych hospodárskych úžitkov v symbióze s umocňovaním plnenia verejno-prospešných funkcií lesa.

 

Cieľom PS je:

·         spokojnosť a vzájomná dôvera spoluvlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľnosti, ako výsledok budovania korektných a stabilných vzťahov medzi jednotlivými podielnikmi, ako aj dodávateľmi a odberateľmi počas spoločného hospodárenia napĺňaním ich potrieb

·         spoločensky a environmentálne zodpovedné hospodárenie v lesoch na požadovanej profesionálnej úrovni v súlade s legislatívou

·         trvalá prosperita PS vedúca k zhodnocovaniu spoločného majetku  a uspokojovaniu očakávaní podielnikov

·         v širšom kontexte prispievať k rozvoju regiónu a lesníckej profesie a k jej vyššiemu spoločenskému hodnoteniu