IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  ORGANIZÁCIE.

       
Názov: Pozemkové spoločenstvo Čirč  
Adresa sídla: Čirč 208, 065 42 Čirč    
IČO: 42380766    
DIČ: 2024087098    
Platca DPH: NIE !    
Účet banka: Slovenská sporiteľňa a.s. Stará Ľubovňa  
Číslo účtu: 0103867475 / 0900    
IBAN: SK6109000000000103867475  
Mena: EUR    
Email: pozemkovespolocenstvo.circ@gmail.com  
Právna forma: 271  Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod.
SK NACE: 02100 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
Registrácia: V registri Pozemkových spoločenstiev :  
  Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor
  Stará Ľubovňa , Prešovská 3, 064 01 Stará Ľubovňa  
Dátum zápisu: 24.04.2014    
Číslo reg.: R-0049/710    
Volebné obdobie: 5 rokov / 2014-2018    
Členovia výboru:      
predseda spoločenstva: Vladimír Gajdoš  Čirč, 11 , 065 42 Čirč  
podpredseda spoločenstva: Vladimír Varchola Čirč, 201, 065 42 Čirč  
člen: Ján Urda Čirč, 12 , 065 42 Čirč  
člen: Ján Labaš Čirč, 275 , 065 42 Čirč  
člen: Ján Kuba Čirč, 206 , 065 42 Čirč  
Členovia dozornej rady:      
predseda: Ján Spišák Čirč, 269 , 065 42 Čirč  
člen: Emil Duranik Čirč, 18 , 065 42 Čirč  
člen: Mikuláš Čerkala Čirč, 217 , 065 42 Čirč  
Osoby oprávnené konať      
za spoločenstvo:      
  Vladimír Gajdoš  Čirč, 11 , 065 42 Čirč  
Rozsah opravnenia: V rozsahu zmluvy o PS v súlade so zákonom č.97/2013 Z.z.
  Vladimír Varchola Čirč, 201, 065 42 Čirč  
Rozsah opravnenia: V rozsahu zmluvy o PS v súlade so zákonom č.97/2013 Z.z.
Vykonávanie podnikateľskej činnosti     
podľa § 19 ods. 3 zákona:   NIE  !  
Schválená Lesná stráž : Vladimír Varchola Čirč, 201, 065 42 Čirč  
Obhospodarovaná výmera PS Čirč:    
                        m2            ha druh pozemku
Spolu lesné pozemky  : 6075001 m2 607,5 ha lesné pozemky 
  29093 2,91 orná pôda 
  2462679 246,27 trvalý trávny porast  
  109996 11,00 ostatná plocha
  6827 0,68 vodná plocha
  29 0,00 záhrada
  8626 0,86 zast.pl. a nádvorie      
Spolu poľnoh. pozemky: 2617250 m2 261,73 ha  
Celková obhosp. výmera : 8692251 m2 869,23 ha  
       
Stav podielov k 2014:     m2
Počet podielov  spol. obhosp. nehn.  identifikovaných  spoluvlastníkov:                                      4790052
Počet podielov  spol.obhosp. nehn.  s ktorými nakladá  SPF podľa § 10 odst. 1 a 2  : 3637770
Počet podielov spol. obhosp. nehn., ktoré spravuje právnická osoba podľa § 10 odst.6 : 264 429
Celkom podielov spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti                                                                                  8692251
       
Odborný lesný hospodár: Vladimír Varchola Čirč, 201, 065 42 Čirč č. osv.: 308/1997-Po